عوارض کمبود ویتامین

عوارض کمبود ویتامین c:

خستگی وضع و تغییرات خلقی و افسردگی ،تاخییر بهبود زخمها ، موها حالت فر خورده، لثه ها متورم و انگاه دچار خونریزی لثه، ناخنهای قاشقی، ضایعات پوستی خونریزی دهنده میباشند.

ادامه دارد...